Misiou Centra je zabezpečiť ochranu a realizáciu dostupných práv slovenských detí v medzinárodnom priestore. Snažíme sa vnímať každý prípad komplexne a kladieme dôraz na najlepší záujem detí.

Postavenie a pôsobnosť

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (ďalej len „Centrum“) je orgán štátnej správy s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky. Centrum zriadilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako svoju priamo riadenú rozpočtovú organizáciu, na zabezpečenie a poskytovanie právnej ochrany deťom a mládeži vo vzťahu k cudzine s účinnosťou od 1.2.1993.

Pôsobnosť Centra vymedzuje zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Centrum plní úlohy orgánu určeného na vykonávanie medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie, a to:

  1. plní úlohy prijímajúceho orgánu a odosielajúceho orgánu v oblasti vymáhanie výživného podľa medzinárodných dohovorov,
  2. plní úlohy ústredného orgánu v oblasti medzinárodných únosov detí podľa medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie,
  3. plní úlohu ústredného orgánu v oblasti medzištátnych osvojení podľa medzinárodného dohovoru,
  4. vydáva osvedčenie podľa medzinárodného dohovoru,
  5. plní ďalšie úlohy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí vo vzťahu k cudzine podľa osobitných predpisov,
  6. poskytuje bezplatné právne poradenstvo v oblasti rodinného práva s cudzím prvkom, predovšetkým v oblasti výživného, starostlivosti o maloleté deti a v oblasti osvojenia,
  7. spolupracuje s prijímajúcimi orgánmi a odosielajúcimi orgánmi zmluvných štátov v cudzine, s ústrednými orgánmi zmluvných štátov v cudzine, zastupiteľskými úradmi, ústrednými orgánmi štátnej správy, bankami, pobočkami zahraničných bánk, orgánmi miestnej štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a s akreditovanými subjektmi.

O nás

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (ďalej len „Centrum“) je orgán štátnej správy s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky, ktorý bol zriadený dňa 01.02.1993 za účelom zabezpečenia a poskytovania právnej ochrany deťom a mládeži vo vzťahu k cudzine. Náš tím tvorí mladý kolektív právnikov a psychológov venujúcich sa ochrane detí a mládeže so zahraničným prvkom. Našu činnosť a vzťahy s verejnosťou by sme radi podporili aj aplikovaním nového loga, vizuálu a vzhľadu stránky, ktoré nám navrhol Mgr. art. Robert Paršo.

Našim novým logom sa stal Gaštanko so zelenou rytierskou prilbou. Ten symbolizuje dieťa, ktoré sa aj vďaka našej pomoci môže cítiť bezpečne v rôznych situáciách, ktoré naňho čakajú v dospeláckom svete.