Centrum v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám poskytuje informácie žiadateľom za nasledovných podmienok.

 1. Slobodný prístup k informáciám upravuje Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Text zákona je prístupný na internete na adrese www.cipc.gov.sk a v Zbierke zákonov Slovenskej republiky – www.zbierka.sk – v časti Úplné znenia.
 2. Schéma organizačnej štruktúry centra je podľa § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z. k dispozícii na webovej stránke www.cipc.gov.sk v časti Centrum – Organizačná štruktúra Centra.
 3. Žiadosť o poskytnutie informácie sa podáva
  • písomne prostredníctvom pošty na adrese: Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže Špitálska 8, P.O.Box 57 814 99 Bratislava,
  • písomne, osobným podaním v kancelárii riaditeľky centra Špitálska 8 – II. poschodie,
  • ústne – osobne v pracovných dňoch v kancelárii riaditeľky centra,
  • telefonicky v pracovných dňoch – č. tel. 02 204 632 08,
  • prostredníctvom faxu č. 02 204 632 58,
  • prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: info@cipc.gov.sk.
 4. Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie je možné podať odvolanie – odvolanie v lehotách stanovených zákonom, pričom odvolanie musí obsahovať meno a adresu žiadateľa, obsah podania, čoho sa žiadateľ domáha, skutočnosť, podľa ktorej možno identifikovať porušenie zákona, podpis žiadateľa. Ak odvolanie tieto údaje neobsahuje, bude odložený. Centrum  poskytuje informácie:
  • zverejnením,
  • sprístupnením na základe žiadosti.

Centrum poskytuje informácie na žiadosť v akejkoľvek žiadateľom požadovanej forme:

 • ústne,
 • odpisom,
 • kópiou,
 • na elektronickom nosiči,
 • poštou,
 • elektronickou poštou.

Za poskytnutie informácie v zmysle zákona sa považuje aj odkaz na už zverejnenú informáciu. Žiadosť možno podať písomne. Za písomnú žiadosť sa považuje žiadosť doručená v tlačenej podobe poštou alebo faxom, alebo žiadosť doručená elektronickou poštou. Centrum vybaví len takú doručenú žiadosť, z ktorej je zjavné:

 • že je určená centru,
 • kto ju podáva,
 • torých informácií sa týka,
 • aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.

Žiadosť o poskytnutie informácií, ktoré sa nevzťahujú na pôsobnosť centra, zodpovedný pracovník do piatich dní postúpi príslušnej povinnej osobe, ak je známa. O postúpení žiadosti  informuje žiadateľa bezodkladne, najneskôr do piatich dní odo dňa podania žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené, centrum bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, centrum žiadosť odloží. Centrum sprístupní žiadateľovi požadovanú informáciu najneskôr do ôsmych pracovných dní. V odôvodnených prípadoch možno lehotu podania informácie predĺžiť najviac o osem pracovných dní. Obmedziť prístup k informáciám možno iba z dôvodov vymedzených § 8 až § 11 zákona, ktorými sú:

 • ochrana osobnosti a osobných údajov,
 • ochrana obchodného tajomstva,
 • nesúhlas osoby, ktorá odovzdala informáciu centrum a nemá informačné povinnosti podľa zákona,
 • ochrana duševného vlastníctva,
 • zverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,
 • ochrana informácií týkajúcich sa rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní.

Obmedzenie prístupu sa nevzťahuje na informácie:

 • získané za verejné financie,
 • o použití verejných financií,
 • o nakladaní s majetkom štátu alebo majetkom obce,
 • o štátnej pomoci,
 • o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných centrum na základe uzatvorenej dohody.

Centrum môže požadovať za vydanie informácie úhradu nákladov, ktorá je stanovená podľa osobitného predpisu. Úhrady sú príjmami centra.

Zaujímavé odkazy

Legislatíva

Faktúry za rok 2022

Objednávky za rok 2022

Faktúry za rok 2021

Objednávky za rok 2021

Faktúry za rok 2020

Objednávky za rok 2020

Objednávky za rok 2019

Faktúry za rok 2019

Objednávky za rok 2018

Faktúry za rok 2018

Faktúry za rok 2017

Objednávky za rok 2017