Opatrenia COVID-19

Opatrenia COVID-19

Milí klienti, v súvislosti s opatreniami, ktoré SR prijíma pre zabránenie šírenia ochorenia COVID-19, si dovoľujeme upriamiť Vašu pozornosť na aktuálnu situáciu. Od 01.09.2020 Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) aktualizoval zoznam nerizikových krajín, z ktorých je možné cestovať na územie SR bez povinnosti absolvovať povinnú domácu izoláciu a následné preukázanie sa negatívnym výsledkom na RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.

V prípade, že Váš obvyklý pobyt je v krajine, ktorá nie je na aktuálne platnom zozname  ÚVZ SR Vám oznamujeme, že je stále v platnosti bod. 4 z Opatrení ÚVZ SR.

Podľa uvedeného opatrenia sa nariadenie izolácie v domácom prostredí nevzťahuje na osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z dôvodu realizácie právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, prípadne práva styku s maloletým dieťaťom. Osoba, ktorá takto vstupuje na územie Slovenskej republiky je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa právoplatným rozhodnutím súdu alebo rodičovskou dohodou a zároveň informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie Slovenskej republiky z dôvodu uvedeného v tomto bode.

Z opatrenia vyplýva, že osoby, ktoré mienia na územie SR vstúpiť z dôvodu realizácie starostlivosti a práva styku s deťmi, sa pri prechode štátnych hraníc musia preukázať:

1. súdnym rozhodnutím, ktorým bolo upravené právo styku/starostlivosť: rozhodnutie musí byť právoplatné a právoplatnosť musí byť na ňom vyznačená.

alebo

2. rodičovskou dohodou: v písomnej forme, musí obsahovať jednoznačné označenie rodiča (osoby, ktorá rodičovské právo vykonáva) a dieťaťa/detí, musí zahŕňať úpravu styku s dieťaťom. Odporúča sa, aby boli podpisy na dohode úradne overené.

Z dôvodu predchádzania nedorozumeniam sa odporúča pri prechode štátnej hranice disponovať originálom/overenou fotokópiou rozhodnutia súdu/rodičovskej dohody a v prípade, že je toto rozhodnutie/dohoda vydané v inom ako slovenskom jazyku, aj jeho prekladom do slovenského jazyka.

Vykonávaná forma (trvanie, miesto) práva styku s dieťaťom by malo byť totožné s výrokom súdu resp. so znením rodičovskej dohody.

Pred prechodom cez štátne hranice SR majú tieto osoby povinnosť informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie Slovenskej republiky z dôvodu vykonávania rodičovských práv a povinností, ako je uvedené vyššie. Informovať je potrebné písomnou formou – možné aj prostredníctvom e-mailu na adresu: info@cipc.gov.sk. K písomnej informácii je nevyhnutné priložiť kópiu/resp. sken predmetného súdneho rozhodnutia alebo rodičovskej dohody.

Osobám uvedeným v tomto bode sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ uvedené osoby nemajú na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, oznámia túto informáciu bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.  

V odôvodnených prípadoch nespadajúcich pod vyššie uvedenú výnimku môže udeliť Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky osobitnú výnimku na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády Slovenskej republiky v jeho pôsobnosti. Táto osoba je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdať výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negatívnom výsledku testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín. V odôvodnených prípadoch môže výnimku z povinnosti odovzdania negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 96 hodín udeliť Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády Slovenskej republiky v jeho pôsobnosti.