Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva

Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3353/2020 zo dňa 29.04.2020 v znení jeho aktualizácii sa s účinnosťou od 1.5.2020 rozšíril okruh osôb, ktoré nepodliehajú povinnosti podrobiť sa štátnej karanténe.

Podľa uvedeného opatrenia sa nariadenie izolácie v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú nevzťahuje na osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z dôvodu realizácie právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, prípadne práva styku s maloletým dieťaťom. Osoba, ktorá takto vstupuje na územie Slovenskej republiky je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa právoplatným rozhodnutím súdu alebo rodičovskou dohodou a zároveň informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie Slovenskej republiky z dôvodu uvedeného v tomto bode.

Z opatrenia vyplýva, že osoby, ktoré mienia na územie SR vstúpiť z dôvodu realizácie starostlivosti a práva styku s deťmi, sa pri prechode štátnych hraníc musia preukázať:

1. súdnym rozhodnutím, ktorým bolo upravené právo styku/starostlivosť: rozhodnutie musí byť právoplatné a právoplatnosť musí byť na ňom vyznačená.

alebo

2. rodičovskou dohodou: v písomnej forme, musí obsahovať jednoznačné označenie rodiča (osoby, ktorá rodičovské právo vykonáva) a dieťaťa/detí, musí zahŕňať úpravu styku s dieťaťom. Odporúča sa, aby boli podpisy na dohode úradne overené.

Z dôvodu predchádzania nedorozumeniam sa odporúča pri prechode štátnej hranice disponovať originálom/overenou fotokópiou rozhodnutia súdu/rodičovskej dohody a v prípade, že je toto rozhodnutie/dohoda vydané v inom ako slovenskom jazyku, aj jeho prekladom do slovenského jazyka.

Vykonávaná forma (trvanie, miesto) práva styku s dieťaťom by malo byť totožné s výrokom súdu resp. so znením rodičovskej dohody.

Pred prechodom cez štátne hranice SR majú tieto osoby povinnosť informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie Slovenskej republiky z dôvodu vykonávania rodičovských práv a povinností, ako je uvedené vyššie. Informovať je potrebné písomnou formou – možné aj prostredníctvom e-mailu na adresu: info@cipc.gov.sk. K písomnej informácii je nevyhnutné priložiť kópiu/resp. sken predmetného súdneho rozhodnutia alebo rodičovskej dohody.

Osobám uvedeným v tomto bode sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ uvedené osoby nemajú na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, oznámia túto informáciu bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.   

V odôvodnených prípadoch nespadajúcich pod vyššie uvedenú výnimku môže udeliť Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky osobitnú výnimku na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády Slovenskej republiky v jeho pôsobnosti. Táto osoba je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdať výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín. V odôvodnených prípadoch môže výnimku z povinnosti odovzdania negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 96 hodín udeliť Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády Slovenskej republiky v jeho pôsobnosti.