Každé dieťa má právo a zaslúži si vyrastať v kruhu rodiny. Osvojenie slúži na zabezpečenie náhradnej rodiny pre dieťa, o ktoré sa nemá kto starať, a to tým, že medzi osvojencom a osvojiteľom vzniká rovnaký vzťah, ako medzi rodičmi a biologickými deťmi. Medzištátne osvojenie je poslednou nádejou patriť do rodiny pre dieťa, ktorému sa nepodarilo nájsť náhradnú rodinu na Slovensku.

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže je určené vládou Slovenskej republiky za ústredný orgán a riadi a koordinuje proces medzištátnych osvojení.

V súčasnej dobe je Slovensko len krajinou pôvodu, čo znamená, že zahraniční žiadatelia si môžu osvojiť dieťa zo Slovenskej republiky. Centrum sa snaží zabezpečiť, aby sa Slovenská republika stala aj prijímajúcim štátom, čo by znamenalo, že si žiadatelia s obvyklým pobytom na Slovensku môžu adoptovať dieťa zo zahraničia.

O medzištátne osvojenie sa jedná aj v tom prípade, ak žiadatelia sú síce občanmi Slovenskej republiky, ale obvyklý pobyt majú v zahraničí.

Je možné si do Slovenskej republiky osvojiť dieťa zo zahraničia?

Slovenská republika je momentálne len štátom pôvodu, čo znamená, že zahraniční žiadatelia si môžu osvojiť dieťa zo Slovenskej republiky.

Centrum sa však snaží zabezpečiť, aby sa Slovenská republika stala aj prijímajúcim štátom, teda aby bolo možné pre žiadateľov s obvyklým pobytom osvojiť si aj dieťa zo zahraničia.

S akými krajinami Slovenská republika spolupracuje?

Holandsko, Malta, Portugalsko, Monako, Andorra, San Maríno, Francúzsko Centrum momentálne o podmienkach spolupráce rokuje aj s ďalšími krajinami.

Ako sa možno obrátiť na Centrum?

Na Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže sa možno so svojou žiadosťou o pomoc alebo radu obrátiť osobne, alebo telefonicky každý pracovný deň v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod.

V nevyhnutných prípadoch môžete mimo pracovných hodín využiť našu Nonstop linku.

Všetky možnosti spojenia nájdete na stránke Kontakty.

Pri záujme o medzištátne osvojenie osôb s obvyklým pobytom v zahraničí je potrebné kontaktovať príslušný ústredný orgán daného štátu, ktorého právomoc vyplýva z Dohovoru o ochrane detí a spolupráci v medzištátnych osvojeniach z 29.mája 1993. Centrum vedie zoznam týchto ústredných orgánov a ochotne Vám poskytne požadovaný kontakt.

Dohovor o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (ďalej len „dohovor o osvojeniach“) nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku dňa 1.10.2001.

Pri uplatňovaní dohovoru o osvojeniach sa dôsledne dodržiava princíp subsidiarity vyjadrený v článku 21 písm. b) Dohovoru o právach dieťaťa.

Medzištátne osvojenia sa môžu uskutočniť iba vtedy, ak príslušné orgány nenájdu pre dieťa vhodné náhradné rodinné prostredie v Slovenskej republike.

————————————-

Centrum ako ústredný orgán štátu pôvodu plní tieto úlohy:

 • spolupracuje so zahraničnými ústrednými orgánmi a dojednáva administratívne postupy pre uskutočnenie medzištátnych osvojení podľa dohovoru o osvojeniach formou protokolu o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach,
 • monitoruje a porovnáva aktuálnu právnu úpravu v jednotlivých spolupracujúcich štátoch s ohľadom na právny poriadok Slovenskej republiky,
 • sleduje dodržiavanie uzatvorených protokolov o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach a prijíma vhodné opatrenia na odstránenie ich nedostatkov,
 • prijíma a posudzuje žiadosti zahraničných žiadateľov o medzištátne osvojenie podľa dohovoru o osvojeniach a podľa dohodnutých postupov,
 • vedie evidenciu žiadostí a zoznam zahraničných žiadateľov o medzištátne osvojenia,
 • vedie prehľad detí, ktorým možno sprostredkovať medzištátne osvojenie, posudzuje a zabezpečuje kompletnosť dokumentácie týchto detí,
 • za účelom sprostredkovania nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a zahraničným žiadateľom vyberá najvhodnejšieho zahraničného žiadateľa o osvojenie; na tento účel zriaďuje poradné orgány,
 • organizuje v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, detskými domovmi a ďalšími zúčastnenými subjektmi nadviazanie osobného vzťahu medzi dieťaťom a zahraničným žiadateľom,
 • koordinuje a dohliada na celý priebeh medzištátnych osvojení,
 • sleduje vývin dieťaťa zvereného do predosvojiteľskej starostlivosti alebo osvojeného do cudziny podľa dohovoru o osvojeniach prostredníctvom partnerských ústredných orgánov alebo akreditovaných inštitúcií prijímajúcich štátov,
 • prijíma, posudzuje a vyhodnocuje sociálne správy o začleňovaní dieťaťa zvereného alebo osvojeného do cudziny podľa dohovoru o osvojeniach
 • udeľuje súhlas na osvojenie dieťaťa podľa dohovoru o osvojeniach a podľa Zákona o rodine,

Centrum spolupracuje s partnerskými ústrednými orgánmi a akreditovanými inštitúciami len tých krajín, ktoré sú zmluvnými štátmi dohovoru o osvojeniach.

Základnou podmienkou pre začatie spolupráce medzi centrom a príslušnými orgánmi prijímajúceho štátu je podpísanie protokolu o spolupráci.

Slovenské právne predpisy

Medzinárodné právne predpisy