Pokyny na prechod cez hranice

Pokyny na prechod cez hranice

Milí klienti,

ak chcete prejsť hranice Slovenskej republiky a viete sa preukázať právoplatným súdnym rozhodnutím alebo rodičovskou dohodou o úprave práva styku s maloletým dieťaťom, môžete prekročiť hranice bez povinnosti preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo bez povinnosti podrobiť sa domácej izolácii.

Viac informácií o opatreniach Úradu verejného zdravotníctva SR nájdete na ich webovej stránke

 https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4132:na-jednom-mieste-tu-najdete-vetky-aktualne-platne-vyhlaky-usmernenia-odporuania-uvz-sr-a-zasady-domacej-izolacie&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153.

Podľa § 4 ods. (1) písm. r) Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 25/2020 zo dňa 13.11.2020  sa nariadenie izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení v zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na dobu nevyhnutnú nevzťahuje na osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z dôvodu realizácie právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, prípadne práva styku s maloletým dieťaťom. Osoba, ktorá takto vstupuje na územie Slovenskej republiky je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa právoplatným rozhodnutím súdu alebo rodičovskou dohodou a zároveň informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie Slovenskej republiky z dôvodu uvedeného v tomto bode.

Z dôvodu predchádzania nedorozumeniam sa odporúča pri prechode štátnej hranice disponovať originálom/overenou fotokópiou rozhodnutia súdu/rodičovskej dohody a v prípade, že je toto rozhodnutie/dohoda vydané v inom ako slovenskom jazyku, aj jeho prekladom do slovenského jazyka.

Vykonávaná forma (trvanie, miesto) práva styku s dieťaťom by malo byť totožné s výrokom súdu resp. so znením rodičovskej dohody.

Osobám uvedeným v tomto bode sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ uvedené osoby nemajú na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, oznámia túto informáciu bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

Dúfame, že Vám tieto informácie pomohli.