Právne vzťahy v zmysle Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie

Právne vzťahy v zmysle Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie

Čl. 126 – Prechodné obdobie – uplatňuje sa prechodné alebo implementačné obdobie, ktoré sa začne dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody, t.j. 1. februára 2020 a skončí sa 31. decembra 2020, pokiaľ nedôjde k jeho predĺženiu.

Čl. 127 – Rozsah pôsobnosti práva Únie uplatňovaného počas prechodného obdobia – pokiaľ sa v dohode o vystúpení nestanovuje inak, právo Únie sa uplatňuje na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve počas prechodného obdobia.

Čl. 132 – Prechodné obdobie možno predĺžiť o jeden alebo dva roky (t.j. najviac však do

31. decembra 2022) rozhodnutím Spoločného výboru, prijatým do 1. júla 2020.

– Informácie uvedené v tejto časti platia pre prechodné obdobie v zmysle Dohody o vystúpení.

– Po uplynutí prechodného obdobia (aktuálne od 1. januára 2021) sa uplatnia nástroje, ktoré sú uvedené v časti Právne vzťahy so Spojeným kráľovstvom po prechodnom období, alebo sa bude postupovať na základe budúcej dohody, resp. čiastkových dohôd medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ktoré sa počas prechodného obdobia uzavrú.

RODIČOVSKÉ PRÁVA A POVINNOSTI:

Právny nástroj EÚ: Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 („Brusel IIa“)

Postup v zmysle Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie:

Právomoc – Nariadenie sa uplatňuje v súvislosti so súdnymi konaniami začatými pred skončením prechodného obdobia. Uplatňuje sa aj prekážka začatej veci (podľa článku 19 nariadenia (ES) č. 2201/2003).

Uznávanie a výkon rozhodnutia – Nariadenie sa uplatňuje na uznávanie a výkon rozsudkov vydaných v súdnych konaniach začatých pred skončením prechodného obdobia a na písomnosti úradne vyhotovené alebo zaregistrované ako verejné listiny a na dohody uzavreté pred skončením prechodného obdobia.

Spolupráca ústredných orgánov vo veciach rodičovských práv a povinností – Uplatňuje sa na žiadosti a návrhy doručené ústrednému orgánu alebo inému príslušnému orgánu dožiadaného štátu pred skončením prechodného obdobia.

VYŽIVOVACIA POVINNOSŤ:

Právny nástroj EÚ: Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti („nariadenie o výživnom“)

Postup v zmysle Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie:

Právomoc – Nariadenie sa uplatňuje v súvislosti so súdnymi konaniami začatými pred skončením prechodného obdobia. Uplatňuje sa aj prekážka začatej veci (podľa článkov 12 a 13 nariadenia o výživnom).

Uznávanie a výkon rozhodnutia – Uplatňuje sa na uznávanie a výkon rozsudkov vydaných v súdnych konaniach začatých pred skončením prechodného obdobia a na súdne zmiery schválené alebo uzavreté a verejné listiny vyhotovené pred skončením prechodného obdobia.

Spolupráca ústredných orgánov – Uplatňuje sa na žiadosti o uznanie alebo o výkon a na žiadosti doručené ústrednému orgánu dožiadaného štátu pred skončením prechodného obdobia.

Právne vzťahy so Spojeným kráľovstvom po uplynutí prechodného obdobia

RODIČOVSKÉ PRÁVA A POVINNOSTI:

Právny nástroj EÚ: Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 („Brusel IIa“)

Právny nástroj Rady Európy: Európsky Dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o obnove starostlivosti o deti (Luxemburg, 20. mája 1980, ozn.č. 366/2001 Z.z.)

Iné multilaterálne právne nástroje:

– haagsky Dohovor o uznávaní rozvodov a o zrušení manželského spolužitia (Haag, 1. júna 1970, vyhl. č. 131/1976 Zb.).

– haagsky Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag, 19. októbra 1996, ozn. č. 344/2002 Z.z.).

– haagsky Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag, 25. októbra 1980, ozn.č. 119/2001 Z.z.)

Zákon: zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (ďalej len „ZMPS“)

Právne účinky:

Právomoc

– Právomoc súdov pri manželských veciach v konaniach začatých po skončení prechodného obdobia sa bude posudzovať v SR podľa ZMPS, resp. podľa vnútroštátneho práva Spojeného kráľovstva v UK.

Právomoc vo veciach rodičovských práv a povinností sa bude riadiť haagskym dohovorom z roku 1996 (netýka sa vyživovacej povinnosti, viď nasledujúci bod).

– Uplatnenie nariadenia Brusel IIa by však v určitých situáciách nebolo vylúčené, keďže za určitých podmienok nie je vylúčené jeho uplatnenie aj na osoby mimo EÚ (univerzálna uplatniteľnosť nariadenia Brusel IIa aj na extrakomunitárny cudzí prvok).

– Prekážka začatej veci sa nebude brať do úvahy, pretože ZMPS princíp litispendencie nepodporuje. Ani Spojené kráľovstvo nebude aplikovať princíp litispedencie vo vzťahu ku konaniam v EÚ.

Uznávanie a výkon rozhodnutí

– Uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských veciach sa po uplynutí prechodného obdobia bude posudzovať podľa haagskeho dohovoru z roku 1970.

Uznávanie a výkon rozhodnutí vo veciach rodičovských práv a povinností ako aj spolupráca orgánov sa budú riadiť haagskym dohovorom z roku 1996.

Na uznávanie a výkon rozhodnutí vo veciach rodičovských práv a povinností bude aplikovateľný aj Európsky dohovor z roku 1980.

– Na návrat deti pri tzv. rodičovských únosoch sa bude uplatňovať haagsky dohovor z roku 1980, bez sprísneného režimu, ktorý je v súčasnosti upravený v nariadení Brusel IIa.

VYŽIVOVACIA POVINNOSŤ:

Právny rámec:

Právny nástroj EÚ: Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti („nariadenie o výživnom“)

Iné multilaterálne právne nástroje:

haagsky Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny (2007) (Ú. v. EÚ L 192, 22.7.2011)

– a haagsky Protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť (2007) (Ú. v. EÚ L 331, 16.12.2009)

Zákon: zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (ďalej len „ZMPS“)

Právne účinky:

Právomoc

– Právomoc súdov v konaniach začatých po skončení prechodného obdobia sa bude posudzovať podľa ZMPS, resp. vnútroštátneho práva Spojeného kráľovstva.

– Rozhodné právo v konaniach na území SR sa bude po ukončení prechodného obdobia riadiť nariadením o výživnom.

– Prekážka začatej veci sa nebude brať do úvahy, pretože ZMPS princíp litispendencie nepodporuje.

– Doložky o voľbe súdu nebudú uznateľné, keďže § 37e ZMPS a ani haagsky Dohovor o dohodách o voľbe súdu z roku 2005 sa neaplikujú vo veciach výživného, ale sa aplikuje čl. 38a ZMPS.

Uznávanie a výkon rozhodnutí

– Uznávanie a výkon rozhodnutí týkajúcich sa výživného sa bude posudzovať podľa Haagskeho dohovoru a protokolu až po tom ako k nim Spojené kráľovstvo pristúpi ako samostatný štát (má v pláne tak učiniť). Dovtedy sa bude postupovať podľa ZMPS resp. vnútroštátneho práva Spojeného kráľovstva, ktoré aplikuje na 3. štáty.