Obaja rodičia majú právo stýkať sa so svojím dieťaťom, pokiaľ ich rodičovské práva a povinnosti neboli obmedzené. Napriek tomu, že jeden z rodičov nežije v spoločnej domácnosti s druhým rodičom a dieťaťom, dieťa má právo stýkať sa s týmto rodičom, ktorý má voči nemu stále rodičovské práva a povinnosti, vrátane práva podieľať sa na jeho výchove. Práve úprava tohto kontaktu rodiča s dieťaťom je obsahom práva styku.

Právo styku prináleží rodičovi bez ohľadu na to, či je upravené súdnym rozhodnutím alebo nie. Obidvaja rodičia si musia uvedomiť, že udržiavanie kontaktu medzi dieťaťom a rodičom, ktorý nežije v spoločnej domácnosti s dieťaťom, je v záujme dieťaťa a všeobecne sa odporúča, aby sa oddelene žijúci rodičia predovšetkým navzájom dohodli o spoločnej výchove dieťaťa a návštevách druhého rodiča.

Dieťa nemôže trpieť za to, že si jeho rodičia prestali rozumieť natoľko, že sa rozišli. Je potrebné si uvedomiť, že dieťa potrebuje prítomnosť a starostlivosť obidvoch rodičov. Nie je záujmom žiadneho z rodičov, aby svojím postojom spôsoboval traumu vlastnému dieťaťu. Žiaľ, v mnohých prípadoch rodičia uprednostnia svoje záujmy, než záujmy svojho dieťaťa.

V prípade, že rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti nie je schopný dohodnúť sa na návštevách druhého rodiča, resp. bráni styku medzi dieťaťom a druhým rodičom, je nevyhnutné, aby rodič, ktorý sa chce domáhať stretávania sa s dieťaťom, podal na príslušný súd návrh na začatie konania o úpravu práva styku.

V prípadoch s medzinárodným prvkom, Centrum poskytuje pomoc vo veciach zabezpečovania účinného výkonu práva styku upraveného súdnym rozhodnutím, vydania rozhodnutia o úprave práva styku a zmeny existujúceho rozhodnutia o úprave práva styku v zmysle medzinárodných dohovorov, na vykonávanie ktorých bolo určené.

Centrum pomáha žiadateľovi skompletizovať všetky nevyhnutné doklady a postupuje žiadosť o zabezpečenie účinného výkonu práva styku spolu s podkladmi partnerskému orgánu v zahraničí, ktorý podnikne vo veci všetky potrebné kroky, vrátane kontaktovania druhého rodiča. V niektorých štátoch partnerský orgán v zahraničí iniciuje konanie pred príslušným súdom v zahraničí.

Čo ak rodič, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti, aj napriek súdnemu rozhodnutiu odmieta odovzdávať dieťa druhému rodičovi za účelom návštev?

V prípade, ak aj napriek existujúcemu súdnemu rozhodnutiu o úprave práva styku bráni rodič v stretávaní sa dieťaťa s druhým rodičom, môže nasledovať súdny výkon takéhoto rozhodnutia, ktorého súčasťou (a zároveň krajným riešením) je nútené odovzdávanie dieťaťa druhému rodičovi (za prítomnosti sociálneho pracovníka, súdneho vykonávateľa alebo aj polície). Takáto skúsenosť je pre dieťa zvlášť traumatizujúca, a preto súdy na Slovensku, ako aj v zahraničí, pristupujú k takémuto riešeniu až v krajnej situácií. Vzájomný konflikt medzi rodičmi sa snažia riešiť predovšetkým mediáciou, psychologickými rozhovormi a zásahmi sociálnych úradov, nakoľko často sa nejedná ani tak o právny ako o „ľudský“ problém.

Čo ak sa maloleté dieťa nachádza v zahraničí?

V prípade, ak sa maloleté dieťa nachádza v zahraničí a rodič, ktorý má dieťa rozhodnutím súdu zverené do osobnej starostlivosti bráni styku medzi dieťaťom a druhým rodičom, návrh na začatie konania o úpravu práva styku sa podáva na príslušný súd v mieste obvyklého pobytu dieťaťa v zahraničí.

Čo je právo styku?

V prípade, ak existuje právoplatné a vykonateľné rozhodnutie slovenského súdu o úprave práva styku k dieťaťu, ktoré sa v súčasnosti nachádza v zahraničí, je možné požiadať priamo o výkon takéhoto rozhodnutia na príslušnom súde v zahraničí. Žiadateľ sa môže obrátiť buď priamo na príslušný súd v zahraničí, alebo na Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže.

Často sa však stáva, že rozhodnutie nie je aktuálne, pretože právo styku bolo upravené na vtedajšie pomery (napr. rodičia žili v jednom meste a druhý rodič sa mohol stretávať s dieťaťom dvakrát do týždňa, čo v prípade, ak dieťa žije 1000 km od druhého rodiča, nie je realizovateľné). V týchto prípadoch je potrebné žiadať o zmenu úpravy práva styku.

Je nevyhnutné, aby bolo právo styku upravené súdnym rozhodnutím?

Právo styku prináleží rodičovi bez ohľadu na to, či je upravené súdnym rozhodnutím alebo nie. Obidvaja rodičia si musia uvedomiť, že udržiavanie kontaktu medzi dieťaťom a rodičom, ktorý nežije v spoločnej domácnosti s dieťaťom, je v záujme dieťaťa a všeobecne sa odporúča, aby sa oddelene žijúci rodičia predovšetkým navzájom dohodli o spoločnej výchove dieťaťa a návštevách druhého rodiča. Veď predsa dieťa nemôže trpieť za to, že si jeho rodičia prestali rozumieť natoľko, že sa rozišli. Dieťa potrebuje prítomnosť a starostlivosť obidvoch rodičov. Je veľmi sebecké od rodičov, ak začnú „bojovať o dieťa“, pričom spôsobujú traumu nielen dieťaťu, ale aj sebe navzájom. Samozrejme, ak v prípade, že rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti nie je schopný sa dohodnúť na návštevách druhého rodiča, resp. bráni styku medzi dieťaťom a druhým rodičom, je nevyhnutné, aby rodič, ktorý sa chce domáhať stretávania sa s dieťaťom, podal na príslušný súd návrh na začatie konania o úpravu práva styku.

Kto má právo styku?

Právo styku prináleží rodičovi, ktorý nežije v spoločnej domácnosti s dieťaťom, ale ktorý má aj napriek tomuto odlúčeniu rodičovské práva a povinnosti k dieťaťu a samozrejme aj záujem podieľať sa na výchove svojho dieťaťa.

Ktorý súd je príslušný na konanie o zmenu úpravy práva styku, ak je dieťa premiestnené do zahraničia?

Ak ide o krajinu EÚ a od oprávneného presťahovania dieťaťa do inej krajiny neprešli viac ako 3 mesiace, o návrhu na zmenu úpravy práva styku môže rozhodovať aj slovenský súd.

Ak bolo dieťa premiestnené do zahraničia pred viac ako 3 mesiacmi alebo ak sa jedná o krajinu, ktorá nie členským štátom EÚ, návrh musí byť podaný na príslušný súd nového obvyklého pobytu dieťaťa v zahraničí.

Môže rodič, ktorý žiada o úpravu práva styku v zahraničí, požiadať o bezplatnú právnu pomoc na území Slovenskej republiky?

Centrum poskytuje poradenstvo vo veciach zabezpečovania účinného výkonu práva styku upraveného súdnym rozhodnutím a zmenu existujúceho rozhodnutia o úprave práva styku v zmysle medzinárodných dohovorov, na vykonávanie ktorých bolo určené. Centrum pomáha žiadateľovi skompletizovať všetky nevyhnutné doklady a postupuje žiadosť o zabezpečenie účinného výkonu práva styku spolu s podkladmi partnerskému orgánu v zahraničí, ktorý podnikne vo veci všetky potrebné kroky, vrátane kontaktovania druhého rodiča. V niektorých štátoch partnerský orgán v zahraničí iniciuje konanie pred príslušným súdom v zahraničí. Pri splnení stanovených podmienok môže zahraničný súd na žiadosť zahraničného partnerského orgánu ustanoviť žiadateľovi bezplatného právneho zástupcu. Právnik zastupujúci slovenského žiadateľa je v neustálom kontakte s pracovníkom Centra (v prípade, ak žiadateľ rozumie cudziemu jazyku, právnik vstupuje častokrát do priameho kontaktu so žiadateľom), s ktorým si navzájom vymieňajú všetky nevyhnutné informácie.

Na ktorý súd je potrebné podať návrh na začatie konania o úpravu práva styku?

Návrh je potrebné podať na súde v mieste bydliska maloletého dieťaťa v štáte jeho obvyklého pobytu.

Ako sa možno obrátiť na Centrum?

Na Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže sa možno so svojou žiadosťou o pomoc alebo radu obrátiť osobne, alebo telefonicky každý pracovný deň v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod.

V nevyhnutných prípadoch môžete mimo pracovných hodín využiť našu Nonstop linku.

Všetky možnosti spojenia nájdete na stránke Kontakty.

Dieťa, ktoré je predmetom úpravy styku sa nachádza na území zmluvného štátu Dohovoru o únosoch

V prípade, ak sa na Centrum obráti rodič so žiadosťou o zabezpečenie styku s dieťaťom, ktoré žije mimo územia Slovenskej republiky, Centrum mu poskytne poradenstvo v nasledovných oblastiach:

  • účinný výkon práva styku, určeného právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu
  • zmena úpravy práva styku,
  • úprava práva styku.

Za týmto účelom je potrebné, aby žiadateľ dôkladne vyplnil formulár Žiadosti o prijatie opatrení na zabezpečenie účinného výkonu práva styku. Pozornosť je podľa prípadu potrebné venovať najmä časti o súdnom rozhodnutí, ktorým bol upravený styk žiadajúcej osoby s maloletým dieťaťom (ak takéto rozhodnutie existuje), alebo časti o navrhovanom spôsobe zmeny / úpravy práva styku s dieťaťom, ktoré žiadateľ musí vyplniť. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo problémov pri vypĺňaní formuláru môže žiadateľ kontaktovať Centrum.

K žiadosti je potrebné doložiť nasledovné doklady:

  • rodný list maloletého dieťaťa,
  • rozhodnutie o starostlivosti ohľadom maloletého dieťaťa, ak sa žiada o účinný výkon práva styku
  • fotografie maloletého dieťaťa a rodiča, ktorý neumožňuje styk s dieťaťom

Na základe úvodnej žiadosti žiadateľa, príslušný právnik Centra posúdi možnosti ďalšieho postupu.

Podľa okolností danej veci, Centrum zašle žiadateľovi podrobné pokyny pre jednotlivé zmluvné štáty, poskytne mu právnu pomoc a poradenstvo pri kompletizácii prípadných ďalších dokladov potrebných na podanie žiadosti do zahraničia, ako aj pri vypracovaní samotnej žiadosti o prijatie opatrení na zabezpečenie účinného výkonu práva styku s dieťaťom zo zahraničia.

Preklad dokladov priložených k žiadosti je žiadateľ povinný zabezpečiť si na vlastné náklady.

Po zaslaní žiadosti do zahraničia a pri splnení stanovených podmienok môže zahraničný súd na žiadosť zahraničného partnerského ústredného orgánu ustanoviť žiadateľovi bezplatného právneho zástupcu. Právnik zastupujúci slovenského žiadateľa je v neustálom kontakte s pracovníkom Centra (v prípade, ak žiadateľ rozumie cudziemu jazyku, právnik vstupuje často krát do priameho kontaktu so žiadateľom), s ktorým si navzájom vymieňajú všetky nevyhnutné informácie.

Ak žiadateľovi nie je známe miesto pobytu maloletého dieťaťa, resp. rodiča, ktorý má maloleté dieťa zverené do starostlivosti, Centrum odporučí spoluprácu s príslušným oddelením Policajného zboru SR. Pokiaľ je rodičovi známy aspoň štát, kde bolo mal. dieťa premiestnené Centrum požiada o preverenie pobyt ústredný orgán daného štátu.

Dieťa, ktoré je predmetom úpravy práva styku sa nachádza na území Slovenskej republiky

V prípadoch, keď je predmetom úpravy práva styku dieťa nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky a rodič, ktorý má záujem o styk s ním sa nachádza mimo územia Slovenskej republiky, môže požiadať o:

  • účinný výkon práva styku, určeného právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu,
  • zmenu úpravy práva styku,
  • úpravu práva styku.

Centrum odporúča žiadateľovi obrátiť sa na partnerský ústredný orgán Centra v štáte, v ktorom sa nachádza.

Kontaktné údaje na jednotlivé ústredné orgány.

Slovenské právne predpisy

  • Zákon 36/2005 Z. z. Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. (Odkaz HTML)

Medzinárodné právne predpisy a právne predpisy EÚ