Život v zahraničí je o to komplikovanejší, o čo viac sa musí osoba, ktorá sa rozhodla v zahraničí žiť, prispôsobovať neznámemu miestnemu právnemu poriadku, kultúre a jazyku. Je preto dôležité uvedomiť si, že každý štát mňa svoje právo a svoju jurisdikciu, a tak platí, že každá osoba musí rešpektovať právo a jurisdikciu daného štátu. Tento fakt je o to dôležitejší, že existuje všeobecne platná zásada, že neznalosť zákona neospravedlňuje.

Ak niekto nedodržiava zákony iného štátu, môže to mať pre túto osobu fatálne následky, ktoré si nie každý uvedomuje. Otázka štátneho občianstva alebo pôvodu napríklad zo Slovenskej republiky nehrá rolu, nakoľko od momentu, kedy osoba žije v inej krajine, nesmie porušovať právny poriadok danej krajiny.

V tomto prípade môže ísť aj o rodičov, ktorí nerešpektujú sociálnoprávnu úpravu daného štátu, čo môže viesť v prípade pochybností o výchove, bezpečnosti a zdravom rozvoji maloletého dieťaťa v rodine k zvýšenému záujmu sociálneho orgánu o túto rodinu a jej podmienky. Sociálny orgán môže v závislosti od podmienok v rodine prijať sociálnoprávne opatrenia zamerané od jednoduchého poradenstva a podpory až po odobratie dieťaťa z rodiny.

Sociálnoprávna ochrana detí je súbor opatrení na zabezpečenie

 • ochrany dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá rešpektuje jeho najlepší záujem podľa medzinárodného dohovoru,
 • výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí,
 • náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine.

Sociálny orgán, hovorovo sociálka alebo orgán sociálnoprávnej ochrany potom označuje štátny orgán alebo orgán samosprávy (v závislosti od právneho poriadku danej krajiny), ktorý vykonáva určené úlohy a opatrenia sociálnoprávnej ochrany v zmysle hore uvedeného.

Pôsobnosť Centra

Centrum v rámci tejto agendy pôsobí ako ústredný orgán Slovenskej republiky zabezpečujúci komunikáciu v prípadoch s medzinárodným prvkom v zmysle Nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 (ďalej len „Nariadenie“) podľa článkov 55 a 56 tohto Nariadenia vo veciach rodičovských práv a povinností, vo veciach starostlivosti a sociálnoprávnej ochrany detí.

Na Centrum v roku 2011 prešla agenda uvedeného Nariadenia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré dovtedy vykonávalo funkciu styčného orgánu vo veciach rodičovských práv a povinností, a vo veciach starostlivosti a sociálnoprávnej ochrany detí v rámci rodinnej politiky do 31. mája 2011. V tomto roku získalo Centrum právomoc ústredného orgánu riešiť danú problematiku, a to podľa článku 55 písm. a), b), d) a e) a článku 56 Nariadenia.

Ak sa občan rozhodne presťahovať do zahraničia, je to jeho slobodné rozhodnutie, ktorým sa podriaďuje jurisdikcii iného štátu, v ktorom sa uplatňuje daná vnútroštátna právna úprava. Vo všetkých prípadoch odoberania detí sa postupuje podľa nariadenia Európskej únie, ktoré je priamo aplikovateľného a záväzné pre členské štáty EÚ. Centrum sa v rámci svojej činnosti stretáva s agendou týkajúcou sa sociálnoprávnej ochrany detí, najmä v dôsledku

prešetrovania pomerov a vzájomnej výmeny informácii s partnerskými ústrednými orgánmi iných krajín. Aj k neželanému javu, tzv. odobratia dieťaťa mimo územia Slovenskej republiky. Najčastejšie sa Centrum stretáva s odoberaním detí na území Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, v Nemecku alebo Rakúsku.

Na základe Nariadenia majú súdy jednotlivých štátov právomoc rozhodovať o odobratí detí výlučne podľa ich vnútroštátnej úpravy. A to aj v prípadoch, keď sú to naši štátni občania, ktorí žijú na ich území.

V rámci spolupráce vo veciach rodičovských práv a povinností Centrum prijíma všetky potrebné kroky, priamo alebo prostredníctvom verejných orgánov alebo iných inštitúcií najmä na zhromažďovanie a výmenu informácií o situácii dieťaťa; o všetkých začatých konaniach; alebo o prijatých rozhodnutiach, ktoré sa týkajú dieťaťa.

Sociálne orgány v zahraničí (so zreteľom na sociálnoprávny systém vo Veľkej Británii)

V prípade, že rodina žijúca v zahraničí, nerešpektuje právny poriadok danej krajiny, zanedbáva výchovu dieťaťa alebo stačí ak nerešpektuje zvyklosti danej krajiny v spojitosti s výchovou, môže sa dostať do pozornosti tamojších sociálnych orgánov. Ak si sociálny orgán alebo škola zistí, že dieťa je zanedbávané, chýba v škole, má nedostatočnú hygienu prijme potrebné kroky na nápravu. Jednou z možností je že sociálny orgán poskytne rodine poradenstvo vedúcu k náprave stavu. Druhou možnosťou je aktívna podpora rodiny spočívajúca napríklad v podobe vzdelávania vo výchove, finančnej pomoci na nákup nevyhnutností alebo potravín, materiálnej pomoci v zabezpečovaní pomôcok a pod. Sociálny orgán nikdy nemá záujem rodinu okamžite trestať, ale skôr pomôcť jej a tak prispieť k náprave stavu a zachovať rodinné prostredie.

Ak však rodina pomoc orgánu odmieta alebo nespolupracuje, je sociálny orgán často nútený podniknúť tvrdšie kroky v záujme bezpečnosti a zdravia dieťaťa. Najmä ak sú rodinné podmienky natoľko nevyhovujúce a zlé, že hrozí riziko ujmy dieťaťa na zdraví, je potrebný okamžitý zásah spočívajúci napríklad v dočasnom odobratí dieťaťa a následnom konaní s cieľom nápravy stavu v rodine. Ak náprava ani potom nie je možná zostáva jediná možnosť, a to dlhodobé umiestnenie dieťaťa buď k rodinným príbuzným alebo iným poskytovateľom starostlivosti mimo rodinného prostredia. Toto je však vždy posledná možnosť, ktorá prichádza do úvahy ak všetky ostatné zlyhali.

Sociálny orgán vždy úzko spolupracuje s príslušným súdom danej krajiny. Nakoľko tak závažné opatrenia ako je odobratie dieťaťa a následne rozhodovanie o jeho zverení do starostlivosti musia byť vždy ponechané na rozhodnutie súdu. Sociálny orgán v tomto súdnom konaní vystupuje len ako účastník konania a jedna zo strán. Rodičia, ako aj dieťa majú tiež rovnocenné postavenia účastníkov konania.

Centrum pristupuje proaktívne a individuálne ku každému prípadu s ohľadom na najlepší záujem dieťaťa. Centrum v rámci svojich možností naštartovalo aktívnu komunikáciu s príslušnými orgánmi (prevažne zahraničnými) za účelom získania čo najpodrobnejších informácií o stave konania. V závislosti od konkrétnej situácie Centrum starostlivo zvažuje v každom jednotlivom prípade ďalší postup a podniká všetky potrebné kroky v záujme zabezpečenia ochrany záujmov maloletých detí.

Centrum na základe Nariadenia spolupracuje s ústrednými orgánmi a často priamo aj so sociálnymi úradmi jednotlivých krajín, a taktiež aj s veľvyslanectvami. Konania týkajúce sa starostlivosti a ochrany detí sú z roka na rok početnejšie, a medzi ostatnými druhmi agendy, ktorou sa Centrum zaoberá, aj pomerne frekventované. Tieto konania majú stúpajúcu tendenciu, to sa odráža na rokoch, počas ktorých Centrum s agendou sociálnoprávnej ochrany pracuje.

Výrazne sa zlepšila spolupráca so Spojeným kráľovstvom, ktoré informuje Centrum o daných konaniach alebo odobratiach detí. Až 70 % detí, ktoré Centrum eviduje, sa vracia späť do svojich biologických rodín. Často sa vracajú späť na Slovensko, kde sa o nich stará teta, strýko, starí rodičia, prípadne iní členovia biologickej rodiny dieťaťa. Za dva roky práce sa obnovila komunikácia a dôvera zo strany partnerov v Spojenom kráľovstve. Prejavuje sa to najmä zjednodušenou a promptnou komunikáciou, priamym kontaktovaním lokálnych orgánov sociálnej ochrany, vzájomným vymieňaním si informácii a úplnou akceptáciou správ zo šetrení, a to bez pochybností uznaných aj v súdnych konaniach.

Centrum vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu však má vo veciach odobratí detí k dispozícii aj iné, osobité právne nástroje na vrátenie dieťaťa do rodinného prostredia. Príkladom sú aj možnosti pomoci a iniciatívy Centra v týchto konaniach v Spojenom kráľovstve. V prípade pozitívneho sociálneho a rodinného šetrenia alebo želania žiadateľa, prípadne na návrh Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, a v prípade, že prebieha súdne konanie o zverenie dieťaťa, Centrum podá na súd buď:

 • intervenciu do konania (intervention – vstup tretej osoby do konania), alebo
 • podanie (submission), alebo
 • písomné stanovisko (written statement).

Centrum pracuje so spismi s náležitou starostlivosťou, cieľom je sledovať najlepší záujem dieťaťa. K dispozícii má Centrum predovšetkým možnosť výmeny informácii, prešetrenie pomerov, a vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu viacero typov podaní na súd.

Výmena informácii je najbežnejšie používaný právny úkon, ktorý súvisí s komunikáciou s centrálnymi/ústrednými orgánmi jednotlivých krajín v danej veci, v súčinnosti s jednotlivými sociálnymi orgánmi iných krajín, a vzájomným informovaním v aktuálnom stave veci. Táto výmena často postačuje na úspešné ukončenie väčšiny prípadov.

Prešetrenie pomerov znamená, že v súčinnosti s ústrednými orgánmi a následne s jednotlivými miestne príslušnými sociálnymi úradmi/orgánmi je Centrum schopné odkomunikovať si, v akých pomeroch, či už sociálnych, finančných a rodinných, dieťa vyrastalo, vyrastá, prípadne, v akých podmienkach sa momentálne nachádza (v akej rodine vyrastalo, aké prostredie na vývoj maloletého dieťaťa vplývalo, a podobne). Dokonca sa často vzájomne orgány informujú o zdravotnom, psychickom i fyzickom stave dieťaťa. Tieto informácie sú zväčša následne podkladom na rozhodnutie vo veci.

Centrum v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny sleduje možnosti zverenia dieťaťa najprv biologickej rodine, a ak táto možnosť neprichádza do úvahy, potom navrhuje umiestnenie dieťaťa v zariadení výkonu rozhodnutia vo veci starostlivosti.

Centrum dáva vyhotovovať správy, aby svoje intervencie dokázalo náležite podložiť. Pozitívna správa zo šetrenia rodinných pomerov na Slovensku (ako je stav, ochota a možnosti rodinných príslušníkov v prípade potreby zabezpečovať riadnu starostlivosť o dieťa), je nevyhnutným predpokladom pre úspešnosť a odôvodnenosť intervencie. Tieto správy dáva Centrum prekladať certifikovaným prekladateľom.

Vstup do konania, pokiaľ je povolený, predstavuje neustálu komunikáciu Centra priamo so súdom, partnerským orgánom aj sociálnymi miestnymi orgánmi sociálnoprávnej ochrany. Komunikácia prebieha promptne, väčšinou emailovou, faxovou a telefonickou formou. Počas pojednávania sa Centrum zapája telefonickými vstupmi do konania, na ktorých je podľa potreby na základe vzájomnej dohody prítomný aj zástupca Slovenskej republiky (veľvyslanec, konzul). V rámci telefonátov Centrum navrhuje a odporúča riešenia súdu, akým spôsobom rozhodnúť v súlade so správou zo šetrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Centrum vykonáva súčinnosť a spoluprácu aj vo veci repatriácie dieťaťa na Slovensko, výnimočne aj pomoc nad rámec svojich kompetencii v záujme maloletých detí (napríklad premiestnenie mentálne postihnutého rodiča maloletého dieťaťa). Centrum počas konaní vo veci priamo pojednáva.

Slovenská republika je povinná rešpektovať vnútroštátne právne predpisy členských štátov rovnako ako nezávislosť a nestrannosť ich súdov, do ktorej nemôžu zasahovať orgány iných štátov. Centrum však priamo spolupracuje so svojimi partnerskými orgánmi v iných štátoch. Priamo komunikuje taktiež s orgánmi sociálnoprávnej ochrany.

V rámci svojich kompetencií Centrum spolupracuje s príslušnými orgánmi iných štátov v oblasti výmeny informácii. Dáva podnety na prešetrovania pomerov rodinných príslušníkov žijúcich na území Slovenskej republiky s cieľom zistiť ich ochotu a schopnosť zabezpečovať deťom riadnu starostlivosť. Vo vzťahu k súdom vo Veľkej Británii Centrum zasiela písomné stanoviská, podania a intervencie s cieľom vstúpiť do konania ako vedľajší účastník.

Ak sa teda občania Slovenska ocitli v situácii, ktorú sociálne orgány daného štátu považujú za potrebné riešiť, môžu sa obrátiť so žiadosťou o pomoc na Centrum či zastupiteľský úrad v zahraničí, teda ambasádu SR v danej krajine.

Medzinárodné právne predpisy a právne predpisy EÚ

Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000. Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (uzavretý 19. októbra 1996)

Aké informácie nám musíte oznámiť pri odobratí dieťaťa?

Na to, aby sme Vám mohli pomôcť, potrebujeme poznať nasledujúce údaje:

 • meno, priezvisko a dátum narodenia odobratého dieťaťa,
 • mená, priezviská, dátumy narodenia rodičov,
 • adresa aktuálneho pobytu v zahraničí,
 • Vaša posledná adresa na Slovensku,
 • dôvody odobratia, ktoré uviedol sociálny orgán,
 • opis celej situácie z Vášho pohľadu,
 • informácia o dĺžke Vášho pobytu v zahraničí,
 • mená, priezviska, dátumy narodenia, adresy priamych príbuzných na Slovensku,
 • mená, priezviska, dátumy narodenia, adresy priamych príbuzných v krajine v ktorej sa nachádzate,
 • názov sociálneho orgánu v zahraničí, ktorý Vám odobral dieťa,
 • informácia o prebiehajúcich súdnych konaniach.

Ako môže súd v tomto konaní rozhodnúť?

Po zvážení všetkých skutočností, môže súd rozhodnúť o vrátení dieťaťa rodičom. Rodičia musia rešpektovať pravidlá, ktoré im súd určí, aby sa situácia neopakovala. V prípade, že súd vyhodnotí rodičov ako nespôsobilých na výchovu detí, medzi ďalšie možnosti prichádzajú do úvahy rodinní príbuzní v zahraničí, ako aj na Slovensku. Ak ani títo príbuzní nie sú vhodní na výchovu detí, súd môže deti umiestniť do dlhodobej pestúnskej starostlivosti. V krajnom prípade rozhodne súd o adopcií odobratého dieťaťa.

Ako sa správať v zahraničí, aby ste predišli problémom so sociálnou službou daného štátu?

V prvom rade si treba uvedomiť, že sa nachádzate na území cudzieho štátu, kde platia jeho pravidlá a predpisy. Je dôležité, aby deti chodili pravidelne do školy. Deti musia byť čisté a primerane oblečené. Povinnosťou rodiča je prihlásiť dieťa k všeobecnému lekárovi a pravidelne chodiť na lekárske prehliadky. Každé dieťa musí mať vytvorené vhodné podmienky na svoj zdravý vývoj. Sociálny orgán v zahraničí dbá na to, aby bol dieťaťu v domácnosti zabezpečený osobný priestor na učenie ako aj na spanie.

Bolo Vám dieťa odobraté a vy neviete čo robiť?

V prípade, ak sa dostanete do tejto nepríjemnej situácie, je nevyhnutné nás ihneď kontaktovať. Je dôležité ozvať sa bez zbytočného čakania prostredníctvom emailu alebo telefónu. Taktiež môžete kontaktovať zastupiteľský úrad v zahraničí. Pri prvom kontakte s nami ako aj so zastupiteľským úradom je veľmi dôležité, aby ste zachovali pokoj a pravdivo uviedli všetky potrebné skutočnosti.

Čo robiť v prípade, keď Vašu domácnosť začnú sociálni pracovníci častejšie navštevovať?

Najdôležitejšie je pochopiť dôvody týchto návštev a porozumieť čo od Vás sociálni pracovníci chcú. Je potrebné zachovať chladnú hlavu, nepanikáriť a so sociálnym orgánom spolupracovať. Pozornosť sociálnych orgánov odvrátite nápravou spomínaných dôvodov a zlepšením celkovej starostlivosti o dieťa. V prípade, ak sa obávate, že Vám dieťa odoberú, neváhajte nás kontaktovať. Poskytneme Vám potrebné poradenstvo a rady, čo robiť vo Vašej konkrétnej situácii.

O čom súd v konaní o odobratí dieťaťa rozhoduje?

Ihneď po tom, ako Vám je dieťa odobraté, začína súdne konanie, v ktorom sa rozhoduje, kam bude dieťa následne umiestnené. V prvom rade si súd vypracuje podrobné posudky a hodnotenie rodičov dieťaťa. Súd taktiež skúma aj ostatných príbuzných v zahraničí aj na Slovensku. Počas súdneho konania, ktoré môže trvať až niekoľko mesiacov, sú deti dočasne umiestnené v pestúnskej starostlivosti, až do záverečného rozhodnutia súdu.

Postup Centra pri riešení vzniknutej situácie.

Ihneď potom, ako dostaneme spomínané údaje o odobratí dieťaťa, kontaktujeme príslušný  sociálny orgán. Z pozície štátneho orgánu Slovenskej republiky, sa snažíme všetkými zákonnými spôsobmi pomôcť vrátiť deti späť do biologickej rodiny. Našou hlavnou úlohou je výmena informácií so sociálnym orgánom v zahraničí a poskytovanie potrebnej súčinnosti pri prebiehajúcich súdnych konaniach. S pomocou sociálnych orgánov na Slovensku zisťujeme, či sa na Slovensku nachádzajú príbuzní, ktorým by mohlo byť odobraté dieťa zverené do starostlivosti.

Výchovná facka, áno alebo radšej nie?

Tento pojem je v zahraničí pri výchove detí úplne neznámy. Facka Vám pri výchove dieťaťa nepomôže, skôr naopak, môže Vás dostať do problémov, ktoré si na Slovensku neviete ani predstaviť. Verejnosť vníma toto správanie ako závažné porušenie starostlivosti o deti a často sa stáva, že niekto následne kontaktuje sociálne orgány, ktoré budú tento čin vyšetrovať.

Ako sa možno obrátiť na Centrum?

Na Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže sa možno so svojou žiadosťou o pomoc alebo radu obrátiť osobne, alebo telefonicky každý pracovný deň v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod.

V nevyhnutných prípadoch môžete mimo pracovných hodín využiť našu Nonstop linku.

Všetky možnosti spojenia nájdete na stránke Kontakty.

Centrum na základe Nariadenia spolupracuje s ústrednými orgánmi a často priamo aj so sociálnymi úradmi jednotlivých krajín, a taktiež aj s veľvyslanectvami. Konania týkajúce sa starostlivosti a ochrany detí sú z roka na rok početnejšie, a medzi ostatnými druhmi agendy, ktorou sa Centrum zaoberá, aj pomerne frekventované. Tieto konania majú stúpajúcu tendenciu, to sa odráža na rokoch, počas ktorých Centrum s agendou sociálnoprávnej ochrany pracuje.

Výrazne sa zlepšila spolupráca so Spojeným kráľovstvom, ktoré informuje Centrum o daných konaniach alebo odobratiach detí. Až 70 % detí, ktoré Centrum eviduje, sa vracia späť do svojich biologických rodín. Často sa vracajú späť na Slovensko, kde sa o nich stará teta, strýko, starí rodičia, prípadne iní členovia biologickej rodiny dieťaťa. Za dva roky práce sa obnovila komunikácia a dôvera zo strany partnerov v Spojenom kráľovstve. Prejavuje sa to najmä zjednodušenou a promptnou komunikáciou, priamym kontaktovaním lokálnych orgánov sociálnej ochrany, vzájomným vymieňaním si informácii a úplnou akceptáciou správ zo šetrení, a to bez pochybností uznaných aj v súdnych konaniach.

Centrum vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu však má vo veciach odobratí detí k dispozícii aj iné, osobité právne nástroje na vrátenie dieťaťa do rodinného prostredia. Príkladom sú aj možnosti pomoci a iniciatívy Centra v týchto konaniach v Spojenom kráľovstve. V prípade pozitívneho sociálneho a rodinného šetrenia alebo želania žiadateľa, prípadne na návrh Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, a v prípade, že prebieha súdne konanie o zverenie dieťaťa, Centrum podá na súd buď:

 • intervenciu do konania (intervention – vstup tretej osoby do konania), alebo
 • podanie (submission), alebo
 • písomné stanovisko (written statement).

Centrum pracuje so spismi s náležitou starostlivosťou, cieľom je sledovať najlepší záujem dieťaťa. K dispozícii má Centrum predovšetkým možnosť výmeny informácii, prešetrenie pomerov, a vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu viacero typov podaní na súd.

Výmena informácii je najbežnejšie používaný právny úkon, ktorý súvisí s komunikáciou s centrálnymi/ústrednými orgánmi jednotlivých krajín v danej veci, v súčinnosti s jednotlivými sociálnymi orgánmi iných krajín, a vzájomným informovaním v aktuálnom stave veci. Táto výmena často postačuje na úspešné ukončenie väčšiny prípadov.

Prešetrenie pomerov znamená, že v súčinnosti s ústrednými orgánmi a následne s jednotlivými miestne príslušnými sociálnymi úradmi/orgánmi je Centrum schopné odkomunikovať si, v akých pomeroch, či už sociálnych, finančných a rodinných, dieťa vyrastalo, vyrastá, prípadne, v akých podmienkach sa momentálne nachádza (v akej rodine vyrastalo, aké prostredie na vývoj maloletého dieťaťa vplývalo, a podobne). Dokonca sa často vzájomne orgány informujú o zdravotnom, psychickom i fyzickom stave dieťaťa. Tieto informácie sú zväčša následne podkladom na rozhodnutie vo veci.

Centrum v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny sleduje možnosti zverenia dieťaťa najprv biologickej rodine, a ak táto možnosť neprichádza do úvahy, potom navrhuje umiestnenie dieťaťa v zariadení výkonu rozhodnutia vo veci starostlivosti.

Centrum dáva vyhotovovať správy, aby svoje intervencie dokázalo náležite podložiť. Pozitívna správa zo šetrenia rodinných pomerov na Slovensku (ako je stav, ochota a možnosti rodinných príslušníkov v prípade potreby zabezpečovať riadnu starostlivosť o dieťa), je nevyhnutným predpokladom pre úspešnosť a odôvodnenosť intervencie. Tieto správy dáva Centrum prekladať certifikovaným prekladateľom.

Vstup do konania, pokiaľ je povolený, predstavuje neustálu komunikáciu Centra priamo so súdom, partnerským orgánom aj sociálnymi miestnymi orgánmi sociálnoprávnej ochrany. Komunikácia prebieha promptne, väčšinou emailovou, faxovou a telefonickou formou. Počas pojednávania sa Centrum zapája telefonickými vstupmi do konania, na ktorých je podľa potreby na základe vzájomnej dohody prítomný aj zástupca Slovenskej republiky (veľvyslanec, konzul). V rámci telefonátov Centrum navrhuje a odporúča riešenia súdu, akým spôsobom rozhodnúť v súlade so správou zo šetrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Centrum vykonáva súčinnosť a spoluprácu aj vo veci repatriácie dieťaťa na Slovensko, výnimočne aj pomoc nad rámec svojich kompetencii v záujme maloletých detí (napríklad premiestnenie mentálne postihnutého rodiča maloletého dieťaťa). Centrum počas konaní vo veci priamo pojednáva.

Slovenská republika je povinná rešpektovať vnútroštátne právne predpisy členských štátov rovnako ako nezávislosť a nestrannosť ich súdov, do ktorej nemôžu zasahovať orgány iných štátov. Centrum však priamo spolupracuje so svojimi partnerskými orgánmi v iných štátoch. Priamo komunikuje taktiež s orgánmi sociálnoprávnej ochrany.

V rámci svojich kompetencií Centrum spolupracuje s príslušnými orgánmi iných štátov v oblasti výmeny informácii. Dáva podnety na prešetrovania pomerov rodinných príslušníkov žijúcich na území Slovenskej republiky s cieľom zistiť ich ochotu a schopnosť zabezpečovať deťom riadnu starostlivosť. Vo vzťahu k súdom vo Veľkej Británii Centrum zasiela písomné stanoviská, podania a intervencie s cieľom vstúpiť do konania ako vedľajší účastník.

Ak sa teda občania Slovenska ocitli v situácii, ktorú sociálne orgány daného štátu považujú za potrebné riešiť, môžu sa obrátiť so žiadosťou o pomoc na Centrum či zastupiteľský úrad v zahraničí, teda ambasádu SR v danej krajine.

 

Medzinárodné právne predpisy a právne predpisy EÚ

Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000. Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (uzavretý 19. októbra 1996)