Napriek tomu, že rodičia nežijú v spoločnej domácnosti, obidvaja majú rovnakú vyživovaciu povinnosť k dieťaťu. Z toho vyplýva povinnosť rodiča, ktorý nežije s dieťaťom v domácnosti platiť výživné. Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom trvá do času, kým dieťa nie je schopné sa samo živiť.

Kedy nastane takýto právny stav závisí od okolností konkrétneho prípadu. Medzi rozhodujúce faktory na strane dieťaťa patrí jeho vek, zdravotný stav, dĺžka štúdia, schopnosť vykonávať prácu, majetkové pomery a pod.

Centrum sa zaoberá vymáhaním výživného v prípadoch, keď žije osoba, ktorá má platiť výživné na dieťa v zahraničí a oprávnená na území Slovenskej republiky a naopak, keď oprávnená osoba žije v zahraničí a požaduje platenie výživného od osoby, ktorá má obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky.

Na úspešné vymáhanie výživného je potrebné rozhodnutie okresného súdu, v obvode ktorého má dieťa bydlisko, alebo zahraničného súdu, v ktorom je povinná osoba zaviazaná platiť výživné v presne stanovenej výške a vo vopred stanovených termínoch.

Centrum vydáva potvrdenie na účely náhradného výživného:

 • na žiadosť oprávnenej osoby pred podaním žiadosti o náhradné výživné
 • na žiadosť príslušného ÚPSVAR v zmysle zákona č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom

Centrum môžete kontaktovať a s dôverou sa obrátiť so žiadosťou o pomoc pri vymáhaní výživného od povinnej osoby v zahraničí každý pracovný deň od 8.00 do 16.00

 

 

Žiadosť o pomoc pri vymáhaní výživného zo zahraničia. Formulár PDF.

Akú úlohu zohráva Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže vo veciach vymáhania výživného z cudziny?

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže bolo určené za prijímajúci a odosielajúci orgán pre vykonávanie Dohovoru o vymáhaní výživného v cudzine z 20.6.1956, ako aj iných Dohovorov upravujúcich problematiku vymáhania výživného.

Centrum ako prijímajúci orgán:

 • prijíma z cudziny žiadosti o vymáhanie výživného od povinnej osoby na území SR,
 • podniká kroky na dobrovoľnú úhradu výživného,
 • zastupuje navrhovateľa v exekučnom konaní,
 • zabezpečuje transfer a kontrolu vymožených platieb oprávnenej osobe v cudzine.

Centrum ako odosielajúci orgán:

 • poskytuje právnu pomoc pri príprave dokladov potrebných na podanie návrhu na uznanie a výkon rozhodnutia v cudzine,
 • vypracúva samotný návrh na uznanie a výkon rozhodnutia,
 • poskytuje súčinnosť pri samotnom uznávacom a následne vykonávacom konaní,
 • zabezpečuje kontrolu a transfer platieb výživného oprávneným osobám v SR.

Čo je náhradné výživné?

Náhradné výživné je štátny príspevok na zabezpečenie výživy dieťaťa ak si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť, alebo nezaopatrenému dieťaťu nevznikol nárok na sirotský dôchodok, ktorého priznávanie je v kompetencií miestne príslušných úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Centrum v prípade žiadosti vydáva k náhradnému výživnému potvrdenie o priebehu konania o vymáhanie výživného zo zahraničia.

Čo v prípade, ak nemáte rozhodnutie o určenej vyživovacej povinnosti?

Ak máte určené otcovstvo, môžete podať návrh na určenie výživného na príslušný okresný súd v SR v mieste bydliska maloletého dieťaťa.

Ak otcovstvo k dieťaťu nie je určené, je možné ho dobrovoľne určiť súhlasným vyhlásením oboch rodičov na matričnom úrade, v ktorom je zapísané narodenie dieťaťa. V prípade ak je predpoklad, že nedôjde k dobrovoľnému priznaniu otcovstva (zo strany otca), máte možnosť podať návrh na určenie otcovstva a určenie výživného na príslušný okresný súd v SR v mieste bydliska maloletého dieťaťa.

Dokedy trvá vyživovacia povinnosť rodičov k deťom?

Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom trvá do času, kým dieťa nie je schopné sa samo živiť. Kedy nastane takýto právny stav závisí od okolností konkrétneho prípadu, pričom medzi rozhodujúce faktory na strane dieťaťa patrí jeho vek, zdravotný stav, štúdium, schopnosť vykonávať prácu, majetkové pomery a pod.

Kedy Vám Centrum môže pomôcť pri vymáhaní výživného z cudziny?

Centrum Vám môže pomôcť pri vymáhaní výživného z cudziny ak:

 • je známy pobyt povinnej osoby v zahraničí (nie je možné pomôcť v prípade, ak sa oprávnená aj povinná osoba nachádza v tej istej krajine),
 • krajina, z ktorej žiadate vymáhať výživné je členom Európskej únie, alebo ratifikovala medzinárodné dohovory, na základe ktorých je možné vymáhať výživné z tejto krajiny.
 • výživné je určené rozhodnutím slovenského súdu, príp. zahraničného súdu a toto rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné.
 • povinná osoba si nepravidelne, resp. vôbec neplní svoju vyživovaciu povinnosť.

Komu Centrum vydáva potvrdenie na účely náhradného výživného?

Centrum vydáva potvrdenie na účely náhradného výživného oprávnenej osobe pred podaním žiadosti o náhradné výživné, alebo príslušnému ÚPSVAR v zmysle zákona č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom.

Kto má nárok na výživné?

Nárok na výživné má maloleté dieťa a aj plnoleté dieťa, ktoré nie je schopné samo sa živiť, t.j. dieťa sa pripravuje na svoje budúce povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole, a to v SR alebo v zahraničí.

Kto môže požiadať Centrum o pomoc pri vymáhaní výživného z cudziny?

Osoba (spravidla jeden z rodičov), ktorej bolo rozhodnutím súdu maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti a ktorá je oprávnená prijímať výživné pre maloleté dieťa od povinnej osoby žijúcej v zahraničí.

Plnoletá oprávnená osoba (osoba po dovŕšení 18 roku veku), voči ktorej má povinná osoba súdom určenú vyživovaciu povinnosť.

V prípade vymáhania výživného v rámci krajín Európskej únie Centrum môže pomôcť žiadateľom o vymáhanie v prípade, že sú v čase podania žiadosti mladší ako 21 rokov.

Môžem žiadať Centrum o vymáhanie výživného ak je povinný iným štátnym príslušníkom žijúcim na území SR?

Centrum môže poskytnúť bezplatnú právnu pomoc pri vymáhaní výživného len v prípade keď sa oprávnená alebo povinná nachádza v zahraničí.

Nie je možné pomôcť v prípade, ak sa oprávnená aj povinná osoba nachádza v tej istej krajine a to bez ohľadu na štátnu príslušnosť oprávnenej alebo povinnej osoby.

Ako sa možno obrátiť na Centrum?

Na Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže sa možno so svojou žiadosťou o pomoc alebo radu obrátiť osobne, alebo telefonicky každý pracovný deň v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod.

V nevyhnutných prípadoch môžete mimo pracovných hodín využiť našu Nonstop linku.

Všetky možnosti spojenia nájdete na stránke Kontakty.

Po doručení vašej písomnej žiadosti o pomoc pri vymáhaní výživného do Centra, je táto žiadosť vždy starostlivo posúdená príslušným právnikom Centra, ktorý Vás následne oboznámi s ďalším postupom.

Odporúčame Vám použiť formulár Žiadosti o pomoc pri vymáhaní výživného zo zahraničia priamo z našej web stránky, prípadne môžete o jeho zaslanie Centrum požiadať.

Povinná osoba sa nachádza v zahraničí

Vymáhanie výživného v rámci krajín Európskej únie

V prípadoch vymáhania výživného v rámci krajín Európskej únie je možné poskytnúť pomoc pri vymáhaní výživného od povinnej osoby v zahraničí žiadateľovi do 21 rokov (podľa čl. 46 ods. 1 Nariadenia Rady ES č. 4/09).

Skôr ako Centrum postúpi partnerskému orgánu v mieste pobytu povinnej osoby návrh na uznanie, vyhlásenie vykonateľnosti a výkon rozhodnutia súdu podľa spomínaného nariadenia, je potrebné pripraviť pre konanie nevyhnutné doklady.

K návrhu na vyhlásenie vykonateľnosti a následne  na výkon rozhodnutia v krajinách EÚ v zmysle uvedeného Nariadenia Rady (ES) je potrebné pripojiť nasledovné doklady:

 1. 3 x originál alebo osvedčenú fotokópiu rozhodnutia súdu o výživnom s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti. So žiadosťou o vyhotovenie rozhodnutí je potrebné obrátiť sa na okresný súd, ktorý rozhodnutie o vyživovacej povinnosti vydal. Rozhodnutie nie je potrebné prekladať.
 2. 2 x výpis z rozhodnutia vo veci vyživovacej povinnosti v súlade s prílohou I alebo II (podľa dátumu podania návrhu na vydanie rozhodnutia a samotné vydanie rozhodnutia – podstatný je dátum 18.06.2011 kedy Nariadenie vstúpilo do účinnosti) Nariadenia Rady (ES) č. 4/2009 z 18.12.2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti v jazyku krajiny do ktorej sa posiela návrh. So žiadosťou o vystavenie tohto výpisu je taktiež potrebné obrátiť sa na okresný súd, ktorý rozhodnutie o vyživovacej povinnosti vydal.
 3. vyčíslenie zročného výživného, ktoré sa vyčísľuje tabuľkách, ktoré Vám Centrum poskytne. V týchto tabuľkách musí byť zrejmé, od kedy žiadateľ žiada výživné vymáhať, pričom najdôležitejší údaj pre výpočet dlhu sú čiastky výživného, ktoré povinný už zaplatil.

Odmena tlmočníka na vyhotovenie výpisov z rozhodnutí je hradená z prostriedkov súdu, pretože konania vo veciach vzájomnej vyživovacej povinnosti rodičov a detí sú oslobodené od súdnych poplatkov (§4 ods. 1 písm. h) zákona. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch).

Zvyšné doklady sú konzultované priamo podľa konkrétneho prípadu a prípadných výnimiek jednotlivých krajín Európskej únie.

Po doručení všetkých potrebných dokumentov a formulárov je Centrom spracovaný návrh na vymáhanie výživného, ktorý následne Centrum postúpi ústrednému orgánu v konkrétnej krajiny z ktorej sa výživné bude vymáhať.


Vymáhanie výživného od povinného nachádzajúceho sa mimo krajín Európskej únie

I . Vymáhanie výživného z krajín, ktoré pristúpili k medzinárodným Dohovorom

V prípadoch vymáhania výživného z krajín mimo Európskej únie Centrum poskytuje bezplatnú právnu pomoc žiadateľom pri vymáhaní výživného podľa Dohovoru o vymáhaní výživného v cudzinez 20.6.1956, Dohovoru o uznaní a vykonateľnosti rozhodnutia o vyživovacej povinnosti k deťomz 15.4.1958, Dohovoru o uznávaní a výkone rozhodnutí o vyživovacej povinnosti z 2.10.1973 (v roku 2012 pristúpili k tomuto Dohovoru krajiny Albánsko a Andora), na základe vzájomnosti (napr. USA, Austrália, niektoré provincie Kanady – Britská Kolumbia, Manitoba, Ontario, Alberta ) alebo bilaterálnych zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a konkrétnym štátom.

Skôr ako Centrum postúpi partnerskému orgánu v mieste pobytu povinnej osoby návrh na uznanie, vyhlásenie vykonateľnosti a výkon rozhodnutia súdu podľa Dohovoru, je potrebné pripraviť pre konanie nevyhnutné doklady.

Tieto doklady sa môžu líšiť v spojitosti s konkrétnymi krajinami a preto sú tieto doklady konzultované priamo podľa konkrétneho prípadu a prípadných výnimiek krajín. Všetky doklady sa v zmysle Dohovoru prekladajú do jazyka krajiny kam sa návrh posiela – t.j. kde sa povinný nachádza.

V zásade sú však vyžadované minimálne:

 1. rovnopis rozhodnutia o výživnom v plnom znenís odôvodnením, s doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti s vlastnoručným podpisom sudcu a okrúhlou pečiatkou súdu.
 2. potvrdenie súdu o tom, že povinnej osobe boli včas a riadne doručené návrh na začatie konania,  predvolanie na pojednávanie a rozsudok a potvrdenie o tom, že dieťaťu bolo v konaní priznané oslobodenie od súdnych poplatkov a nákladov na zastupovanie
 3. ak bol odporcovi, ktorého pobyt nebol v konaní o určenie výživného známy ustanovený opatrovník v zmysle § 29 ods.2 zák. č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov, uznesenie súdu o ustanovení opatrovníka
 4. odpis rodného listu oprávneného dieťaťa
 5. potvrdenie obecného, mestského (v Bratislave a v Košiciach miestneho úradu) o tom, že dieťa žije trvale na území Slovenskej republiky a je v opatere matky/otca. U detí starších ako 15 rokov treba namiesto tohto potvrdenia predložiť potvrdenie o návšteve školy.

Odmena tlmočníka na vyhotovenie vyššie uvedených dokladov je opätovne hradená z prostriedkov súdu, pretože konania vo veciach vzájomnej vyživovacej povinnosti rodičov a detí sú oslobodené od súdnych poplatkov (§4 ods. 1 písm. h) zákona. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch).

II. Vymáhanie výživného z krajín, ktoré nepristúpili k medzinárodným Dohovorom

Vymáhanie výživného z krajín, ktoré nie sú krajinami Európskej únie a nie sú ani zmluvnými štátmi medzinárodných dohovorov týkajúcich sa vymáhania výživného, prostredníctvom Centra nie je možné.


Vymáhanie výživného pri neznámom pobyte povinnej osoby

Centrum môže poskytnúť bezplatnú právnu pomoc pri vymáhaní výživného na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia súdu z krajín, ktoré pristúpili k medzinárodným dohovorom o vymáhaní výživného, prípadne sú členskou krajinou Európskej únie. Základným predpokladom pre úspešné vymáhanie výživného je aspoň známa krajina pobytu povinnej osoby. V prípade, že sa oprávnená aj povinná osoba nachádza na území SR, Centrum nemá pôsobnosť konať.

Ak je pobyt povinnej osoby neznámy, odporúčame Vám podať trestné oznámenie na povinnú osobu pre trestný čin zanedbania vyživovacej povinnosti (§ 207 Trestného zákona).

Na základe potvrdenia o  podanom trestnom oznámení sa môže Centrum obrátiť na Národnú Ústredňu INTERPOL so žiadosťou o súčinnosť pri pátraní po pobyte povinnej osoby. Prípadne, ak je Vám známa aspoň krajina pobytu povinnej osoby (platí však len pri krajinách Európskej únie), je potrebné Centru túto skutočnosť oznámiť a následne môže Centrum v zmysle osobitných opatrení Nariadenia Rady ES č. 4/09 požiadať ústredný orgán krajiny kde by sa domnele mala povinná osoba nachádzať o preverenie tejto skutočnosti.

Zároveň Vám v prípade neznámeho pobytu povinnej osoby odporúčame informovať sa na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste Vášho bydliska ohľadom možnosti poberania náhradného výživného(podľa z.č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom). V prípade potreby vydania potvrdenia Centra na tieto účely, je Centrum rado nápomocné.

Povinná osoba sa nachádza na území Slovenskej republiky

V prípade, keď sa povinná osoba na plnenie si vyživovacej povinnosti nachádza na území Slovenskej republiky a oprávnená osoba v zahraničí, Centrum si plní úlohy prijímajúceho orgánu.

Po prijatí žiadosti o vymáhanie výživného ústredného orgánu v zahraničí od povinnej osoby žijúcej na území SR:

 • zabezpečuje úkony na dobrovoľnú úhradu výživného,
 • zastupuje navrhovateľa v exekučnom konaní a
 • zabezpečuje transfer a kontrolu vymožených platieb oprávnenej osobe v cudzine.

V prípade, že sa oprávnená aj povinná osoba nachádzajú na území SR, Centrum nemá pôsobnosť konať (bez ohľadu na štátnu príslušnosť povinnej či oprávnenej osoby).

Právne predpisy Slovenskej republiky aplikovateľné v rámci vymáhania výživného na území SR

Medzinárodné právne predpisy aplikovateľné v rámci vymáhania výživného na území SR

Medzinárodné dohovory týkajúce vyživovacej povinnosti:

 • Dohovor o vymáhaní výživného v cudzine z 20.6.1956
 • Dohovor o uznaní a vykonateľnosti rozhodnutia o vyživovacej povinnosti k deťom z 15.4.1958
 • Dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí o vyživovacej povinnosti z 2.10.1973
 • Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu práv dieťaťa z 19.10.1996

Nariadenia ES týkajúce sa vyživovacej povinnosti: